• Regulamin
  • Cennik
  • Kontakt

Regulamin Niniejszy regulamin formułuje zasady korzystania z serwisu PewnaPraca.pl zwany w dalszej części regulaminu serwise ogłoszeniowy. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie po uprzednim wskazaniu terminu obowiązywania zmian.

Definicje:

1. PewnaPraca - znak firmowy serwisu ogłoszeniowego „PewnaPraca”
2. UŻYTKOWNIK - zarejestrowana w serwisie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz zdolność do czynności prawnych.
3. ODWIEDZAJĄCY - osoba korzystająca z serwisu w celu korzystania z umieszczonych w serwisie ofert lub przeglądania ogłoszeń.
4. PRACODAWCA - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz zdolność do czynności prawnych.
5. APLIKUJĄCY-osoba dokonująca zakupu towaru bądź usługi w serwisie.
6. OFERTA PRACY - oferta która zawiera szczegółowy opis proponowanej pracy, którą dodał PRACODAWCA. Standardowo ogłoszenie jest dodawane na okres 14 dni - z możliwośćią bezpłatnego odświeżenia w momencie wygaśnięcia.
7. KONTO - stworzony przez serwis profil Użytkownika zawierający dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach naszego serwisu. Dostęp do konta dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła.
8. REJESTRACJA - proces zakładania konta.
9. PUNKTY - są wewnętrzną walutą serwisu, za którą można dokonywać płatności zgodnie z cennikiem.
10. Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest firma Be First Michał Wierzba, z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 62/80, Wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod następującym numerem NIP: 632-19-87-616 , (zwana w niniejszym rozdziale jako „Administrator”).

Postanowienia ogólne:

1. Rejestracja oraz korzystanie z serwisu Pewnapraca jest bezpłatne.
2. Rejestracji dokonujemy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie serwisu.
3. Rejestracji w serwisie może dokonać tylko osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
4. Po wypełnieniu i wprowadzeniu prawdziwych danych, oraz wybraniu nazwy pod, którą PRACODAWCA będzie występował w serwisie osoba rejestrująca się otrzyma na podany w formularzu e-mail potwierdzenie rejestracji w serwisie.
5. Po potwierdzeniu rejestracji zostaje zawarta umowa pomiędzy rejestrującym się czyli PRACODAWCĄ a serwisem PewnaPraca. Dla każdego Pracodawcy zakładane jest Konto. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Konta są nie zbywalne.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania lub likwidacji Konta Użytkownika w przypadku naruszania lub łamania ustaleń wynikających z niniejszego regulaminu.
7. Nie przechowujemy jakichkolwiek danych APLIKUJĄCYCH - w momencie wysłania formularza aplikującego kasujemy automatycznie wszelkie pliki które zostały dołączone

Warunki zamieszczania ogłoszeń

1. W celu zamieszczania ogłoszeń w naszym serwisie należy się zarejestrować i zaakceptować warunki regulaminu.
2. Po wypełnieniu formularza i zarejestrowaniu się w serwisie zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji na podany w formularzu adres e-mail.
3. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi zostanie utworzone Konto, do którego dostęp Użytkownik uzyskuje po podaniu loginu oraz hasła.
4. Ogłoszenia mogą zamieszczać , decydować o czasie emisji tylko osoby zarejestrowane i zalogowane w serwisie.
5. Za treść oraz za wszystkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z zamieszczanych ogłoszeń ponosi odpowiedzialność tylko PRACODAWCA zamieszczający ogłoszenie.
6. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i nie może wprowadzać w błąd osób przeglądających ogłoszenia.
7. Serwis zastrzega sobie prawo do odmówienia emisji ogłoszenia lub usunięcia treści nieodpowiednich lub naruszających warunki regulaminu.
8. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, oraz uprawnień osób trzecich, zawierać treści pornograficznych, obscenicznych, wulgaryzmów, oszczerstw, pogróżek.
9. Ogłoszenia nie mogą zawierać spamów , łańcuszków internetowych, piramid, a także formułowania słów kluczowych wprowadzających w błąd osoby przeglądające ogłoszenia.
10. Zabrania się w serwisie zamieszczania ofert dotyczących handlu Towarami Zakazanymi ,które zamieszczone są załączniku nr1 stanowiący integralną część niniejszego regulaminu.
11. Zabronione jest rozpowszechnianie wirusów, oraz technologii mogących szkodzić serwisowi.
12. W treści ogłoszeń zabrania się umieszczać treści reklamowych, promocji serwisów , stron www , a także umieszczania numerów telefonów, adresów e-mail, linków lub innych danych służących do przekazania treści reklamowych, promocyjnych.
13. Podmiotom trzecim zabrania się kopiować i powielać treści ogłoszeń , a w szczególności zdjęć bez wcześniejszej zgody Użytkownika zamieszczającego dane ogłoszenie.
14. Konto Użytkownika , który notorycznie narusza warunki niniejszego regulaminu zostanie zawieszone, a w ostateczności może zostać usunięte z serwisu.
15. Dozwolone jest zamieszczanie tylko jednej oferty pracy dotyczącej danej oferty pracy.
16. OFERTĘ PRACY należy zamieścić w najbardziej pasującej kategorii i w najbliższym dla siebie regionie.
17. Serwis nie odpowiada za treść zamieszczonych OFERT PRACY.
18. Dodając OFERTĘ PRACY użytkownik wyraża zgodę na założenie konta w celach niezbędnych do zarządzania ogłoszeniem.

Odpowiedzialność PewnaPraca.pl

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w szczególności za nie wywiązywanie się z umów zawieranych na łamach naszego serwisu.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność, bezpieczeństwo OFERT PRACY i świadczonych usług wystawianych w naszym serwisie.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania OFERTY PRACY jeżeli są nie zgodne z niniejszym regulaminem, z przepisami prawa, oraz szkodzą serwisowi i negatywnie wpływają na jego wizerunek.
4. Konta Użytkowników których działania są wymienione w punkcie 3 rozdziału WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ mogą zostać zawieszone a nawet usunięte z serwisu. Ponowne założenie Konta tylko za zgodą serwisu.
5. Dane osobowe podane przez Użytkowników przetwarzane są przez serwis PewnaPraca zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązującego prawa w tym właściwym organom sprawiedliwości.
7. PewnaPraca.pl dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych przez Użytkownika serwisowi.
8. Dane osobowe APLIKUJĄCYCH niezbędne do zrealizowania dostawy są przekazywane do PRACODAWCY który umieścił daną ofertę pracy.
9. Serwis z ważnych powodów może rozwiązać umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. Ponowna rejestracja wyłącznie za zgodą serwisu.
10. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku awarii które nie wynikają z jego winy. W przypadku problemów technicznych w firmie hostującej serwis nie będzie przedlużał długości wyświetlania ofert.


Opłaty i prowizje:

1. Rejestracja oraz korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne za wyjątkiem usług wyszgólnionych usług premium widocznych w zakładce "CENNIK"
2. Usługi odpłatne są świadczone tylko dla przedsiębiorców.

Reklamacje:

1. Każdemu PRACODAWCY przysługuję prawo do złożenia reklamacji w przypadku jeżeli świadczone usługi przez PewnaPraca.pl są niezgodne z regulaminem, bądź przepisami prawa bądź, na wskutek błędu informatycznego.
2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go. W formularzu należy podać swoje dane oraz powód reklamacji.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jeżeli usługi świadczone przez serwis są niezgodne z regulaminem.
4. Termin złożenia reklamacji mija po 90 dniach
5. Rozpatrzenie reklamacji zostanie przesłane na podany adres e-mailowy w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Zakazane oferty:

Na łamach serwisu zabronione jest: 1. dodawanie tej samej oferty kilka razy.
2. umieszczania oferty innych niż dotyczących ofert pracy.
3. umieszczania ofert które są niemoralne, niezgodne z obecnie obowiązującym prawem
4. umieszczanie ofert o pracę niepoprawną polszczyzną, czy też z błędami ortograficznymi, stylistycznymi
Poniżej znajduję się szczegółowy cennik. Podane ceny są kwotami brutto.
Dodatkowo użytkownik może dokonać zakupu punktów które są równe następującym proporcją
1pkt = 1 zł brutto
Dodatkowo użytkownicy którzy zdecydują się na zakup punktów otrzymają 10 procentowy bonus.

Dodawanie ogłoszenia
zawsze za darmo
Wyróżnienie na 7 dni
20,00 zł
Wyświetlanie ogłoszenia na stronie głównej przez 7 dni
50,00 zł
Codzienne odświeżenie ogłoszenia przez 7 dni
14,00 zł
W celu skontaktowania się z nami uzupełnij poniższy formularz oraz wyślij go do nas

Adres Email*:
Treść wiadomości*: