• Regulamin
 • Polityka prywatności
 • Klauzula Informacyjna
 • Cennik
 • Kontakt

Regulamin Niniejszy regulamin formułuje zasady korzystania z serwisu PewnaPraca.pl zwany w dalszej części regulaminu serwise ogłoszeniowy. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie po uprzednim wskazaniu terminu obowiązywania zmian.

Definicje:

1. PewnaPraca - znak firmowy serwisu ogłoszeniowego „PewnaPraca”.
2. UŻYTKOWNIK - zarejestrowana w serwisie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz zdolność do czynności prawnych.
3. ODWIEDZAJĄCY - osoba korzystająca z serwisu w celu korzystania z umieszczonych w serwisie ofert lub przeglądania ogłoszeń.
4. PRACODAWCA - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz zdolność do czynności prawnych.
5. APLIKUJĄCY-osoba dokonująca zakupu towaru bądź usługi w serwisie.
6. OFERTA PRACY - oferta która zawiera szczegółowy opis proponowanej pracy, którą dodał PRACODAWCA. Standardowo ogłoszenie jest dodawane na okres 14 dni - z możliwośćią bezpłatnego odświeżenia w momencie wygaśnięcia.
7. KONTO - stworzony przez serwis profil Użytkownika zawierający dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach naszego serwisu. Dostęp do konta dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła.
8. REJESTRACJA - proces zakładania konta.
9. PUNKTY - są wewnętrzną walutą serwisu, za którą można dokonywać płatności zgodnie z cennikiem.

Postanowienia ogólne:

1. Rejestracja oraz korzystanie z serwisu Pewnapraca jest bezpłatne.
2. Rejestracji dokonujemy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie serwisu.
3. Rejestracji w serwisie może dokonać tylko osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
4. Po wypełnieniu i wprowadzeniu prawdziwych danych, oraz wybraniu nazwy pod, którą PRACODAWCA będzie występował w serwisie osoba rejestrująca się otrzyma na podany w formularzu e-mail potwierdzenie rejestracji w serwisie.
5. Po potwierdzeniu rejestracji zostaje zawarta umowa pomiędzy rejestrującym się czyli PRACODAWCĄ a serwisem PewnaPraca. Dla każdego Pracodawcy zakładane jest Konto. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Konta są nie zbywalne.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania lub likwidacji Konta Użytkownika w przypadku naruszania lub łamania ustaleń wynikających z niniejszego regulaminu.
7. Nie przechowujemy jakichkolwiek danych APLIKUJĄCYCH - w momencie wysłania formularza aplikującego kasujemy automatycznie wszelkie pliki które zostały dołączone

Warunki zamieszczania ogłoszeń

1. W celu zamieszczania ogłoszeń w naszym serwisie należy się zarejestrować i zaakceptować warunki regulaminu.
2. Po wypełnieniu formularza i zarejestrowaniu się w serwisie zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji na podany w formularzu adres e-mail.
3. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi zostanie utworzone Konto, do którego dostęp Użytkownik uzyskuje po podaniu loginu oraz hasła.
4. Ogłoszenia mogą zamieszczać , decydować o czasie emisji tylko osoby zarejestrowane i zalogowane w serwisie.
5. Za treść oraz za wszystkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z zamieszczanych ogłoszeń ponosi odpowiedzialność tylko PRACODAWCA zamieszczający ogłoszenie.
6. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i nie może wprowadzać w błąd osób przeglądających ogłoszenia.
7. Serwis zastrzega sobie prawo do odmówienia emisji ogłoszenia lub usunięcia treści nieodpowiednich lub naruszających warunki regulaminu.
8. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, oraz uprawnień osób trzecich, zawierać treści pornograficznych, obscenicznych, wulgaryzmów, oszczerstw, pogróżek.
9. Ogłoszenia nie mogą zawierać spamów , łańcuszków internetowych, piramid, a także formułowania słów kluczowych wprowadzających w błąd osoby przeglądające ogłoszenia.
10. Zabrania się w serwisie zamieszczania ofert dotyczących handlu Towarami Zakazanymi ,które zamieszczone są załączniku nr1 stanowiący integralną część niniejszego regulaminu.
11. Zabronione jest rozpowszechnianie wirusów, oraz technologii mogących szkodzić serwisowi.
12. W treści ogłoszeń zabrania się umieszczać treści reklamowych, promocji serwisów , stron www , a także umieszczania numerów telefonów, adresów e-mail, linków lub innych danych służących do przekazania treści reklamowych, promocyjnych.
13. Podmiotom trzecim zabrania się kopiować i powielać treści ogłoszeń , a w szczególności zdjęć bez wcześniejszej zgody Użytkownika zamieszczającego dane ogłoszenie.
14. Konto Użytkownika , który notorycznie narusza warunki niniejszego regulaminu zostanie zawieszone, a w ostateczności może zostać usunięte z serwisu.
15. Dozwolone jest zamieszczanie tylko jednej oferty pracy dotyczącej danej oferty pracy.
16. OFERTĘ PRACY należy zamieścić w najbardziej pasującej kategorii i w najbliższym dla siebie regionie.
17. Serwis nie odpowiada za treść zamieszczonych OFERT PRACY.
18. Dodając OFERTĘ PRACY użytkownik wyraża zgodę na założenie konta w celach niezbędnych do zarządzania ogłoszeniem.

Odpowiedzialność PewnaPraca.pl

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w szczególności za nie wywiązywanie się z umów zawieranych na łamach naszego serwisu.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność, bezpieczeństwo OFERT PRACY i świadczonych usług wystawianych w naszym serwisie.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania OFERTY PRACY jeżeli są nie zgodne z niniejszym regulaminem, z przepisami prawa, oraz szkodzą serwisowi i negatywnie wpływają na jego wizerunek.
4. Konta Użytkowników których działania są wymienione w punkcie 3 rozdziału WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ mogą zostać zawieszone a nawet usunięte z serwisu. Ponowne założenie Konta tylko za zgodą serwisu.
5. Dane osobowe podane przez Użytkowników przetwarzane są przez serwis PewnaPraca zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązującego prawa w tym właściwym organom sprawiedliwości.
7. PewnaPraca.pl dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych przez Użytkownika serwisowi.
8. Dane osobowe APLIKUJĄCYCH niezbędne do zrealizowania dostawy są przekazywane do PRACODAWCY który umieścił daną ofertę pracy.
9. Serwis z ważnych powodów może rozwiązać umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. Ponowna rejestracja wyłącznie za zgodą serwisu.
10. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku awarii które nie wynikają z jego winy. W przypadku problemów technicznych w firmie hostującej serwis nie będzie przedlużał długości wyświetlania ofert.


Opłaty i prowizje:

1. Rejestracja oraz korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne za wyjątkiem usług wyszgólnionych usług premium widocznych w zakładce "CENNIK"


Odpowiedzialność PewnaPraca.pl:

1. Każdemu PRACODAWCY przysługuję prawo do złożenia reklamacji w przypadku jeżeli świadczone usługi przez PewnaPraca.pl są niezgodne z regulaminem, bądź przepisami prawa bądź, na wskutek błędu informatycznego.
2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go. W formularzu należy podać swoje dane oraz powód reklamacji.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jeżeli usługi świadczone przez serwis są niezgodne z regulaminem.
4. Termin złożenia reklamacji mija po 90 dniach
5. Rozpatrzenie reklamacji zostanie przesłane na podany adres e-mailowy w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Zakazane oferty:

Na łamach serwisu zabronione jest: 1. dodawanie tej samej oferty kilka razy.
2. umieszczania oferty innych niż dotyczących ofert pracy.
3. umieszczania ofert które są niemoralne, niezgodne z obecnie obowiązującym prawem
4. umieszczanie ofert o pracę niepoprawną polszczyzną, czy też z błędami ortograficznymi, stylistycznymi


Polityka prywatnościPrezentowana Polityka Prywatności określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urzędzeniach końcowych Użytkownika za pomocą plików Cookies, które to służą do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez firmę Be First z siedzibą w Jaworznie wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod numerem: 6321987616 (43-600 Jaworzno, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 62/80).
I Definicje

1. Administrator - oznacza firmę Be First z siedzibą w Jaworznie wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod numerem: 6321987616 (43-600 Jaworzno, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 62/80.
2. Użytkownik - oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisama prawa mogą być świadczone usługi droga elektroniczną, bądź z który zawarta jest Umowa na świadczenia usług droga elektroniczną.
3. Ogłoszeniodawca - oznacza Użytkownika który zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w pełni oraz posiada w serwisie minimum jedno ogłoszenie.
3. Portal - oznacza niniejszą stronę internetową dostępną pod adresem https://pewnapraca.pl pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
3. Urządzenie - oznacza urządzenie elektroniczne za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portal.
4. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane oraz przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
5. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem Portalu

II Ogólne zasady dotyczące postępowania przez administratora z danymi osobowymi Użytkowników

1. Administrator nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, adresowych Użytkowników bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem gdy będziemy zobowiązani do udostępnienia danych będzie wniosek sądu, prokuratury, policji czy też organu prawnego.
2. Jedynym warunkiem wykorzystania do celów marketingowych danych podanych przez Użytkownika jest wyraźna zgoda Uzytkownika
3. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu wykonania minimum jednej z następujących czynności: założenie konta, dodanie ogłoszenia, uzupełnienie formularza kontaktowego bądź, wysłanie wiadomości przez Portal lub wysłanie swojego CV do ogłoszeniodawcy. 4. W przypadku dodania ogłoszenia w którym znajdują się dane osobowe w rozumieniu Utawy z dnia 29 sierpnia 1997 oraz w przypadku chęci wypromowania swojego ogłoszenia Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowychw rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podane informację służą tylko i wyłącznie w celu poprawnego wyświetlania ogłoszenia lub w celu wypełnienia obowiązku podatkowego( wystawienie dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT). W związku z czym Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia zebranych danych swoim parnerom strategicznym oraz handlowym, jedyni w celach opisanych powyżej. 5. W przypadku wysłania swojej aplikacji CV do ogłoszeniodawcy użytkownik świadomie i zgodnie z regulaminem potwierdza iż zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz akceptuję wysłanie swoich danych osobowych do firmy która umieściła swoje pełne dane w treści ogloszenia i tym samym staje się Administratorem wszelkich danych które zostal umieszczone w wysyłanym pliku

III Rodzaje wykorzystywanych cookies

1. Stosowane przez Administratora pliki Cookies występujące na łamach Portalu są bezpieczne dla końcowego Urządzenia Użytkownika, w Szczególności tą droga nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkownika złośliwego oprogramowania, wirusów i pokrewnych aplikacji. Wspomnianie pliki Cookies umożliwiają wykryć oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika oraz jego zasoby w celu dopasowania Portalu indywidualnie pod każdego Użytkownika. Pliki Cookies zawieraja nazwę domeny z której pochodzą, czas ważności (date i godzinę do której plik będzie przechowywany na Urządzenia) oraz przypisaną Wartość niezbędną do poprawnego dostosowania interfejsu użytkownika. 2. W Portalu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
1.1 Cookies trwałe: są to pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostające do momentu ich skasowania. Należy pamiętać iż używanie naszych trwałych plików Cookies nie pozwala na jakiekolwiek pobieranie,przetwarzanie danych osobowych ora informacji poufnych.
1.2 Cookies sesyjne: są to pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostające do momentu ich skasowania. Skasowanie plików odbywa się w momencie zakończenia sesji danej przeglądarki, bądź wylogowania się z Portalu. Wyłączenie komputera może nie spowodowac usunięcie pliku Cookies (zależne jest to od ustawień przeglądarki Użytkownika). Należy pamiętać iż używanie naszych tymczasowych plików Cookies nie pozwala na jakiekolwiek pobieranie,przetwarzanie danych osobowych ora informacji poufnych.
1.3 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostepu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z takiej opcji korzystanie z Portalu będzie w dalszym ciągu możliwe, za wyjątkiem funkcjonalności które wykorzystują pliki cookies i nie ma możliwośc technicznej w inny sposób zaimplementowac danej funkcjonalności.

IV Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

1. Administrator własne Cookies wykorzystuje w następujących celach:
1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa oraz niezawodności Portalu
1.2 Badań, Analizy oraz Audytu oglądalności - za pomocą tego rozwiązania anonimowo tworzymy statystyki które pomagają nam dużo lepiej zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystając z Portalu, dzięki czemu możliwe jest ulepszenie doznań Użytkownka końcowego poprzez zastosowanie lepszych rozwiązań.
1.3 Realizacji procesów niezbędnych do zapeniwnieniaa pełnej funkcjonalności: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
1.4 Uwierzytelnianie Użytkowników w Portalu: przez to należy rozumieć utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (moment w którym Użytkownik jest zalogowany), dzięki temu rozwiązaniu Użytkownik nie musi co odświeżenie strony się ponownie logować przy pomocy swojego loginu i hasła. Dodatkowo pliki cookie umożliwiają poprawną authentyfikację i poprawiają bezpieczeństwo aby każdy użytkownik mógł zarzadzać tylko swoimi danymi.
1.5 Zapewnienie lepszych wrażeń korzystania z Portalu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

V Administrator Usługi wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w następujących celach:

2.1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.
2.2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
2.3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
2.4. Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
2.5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

VI Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostepu przez pliki Cookies

1. Każdy Użytkownik może w własnym zakresie dokonać zmian dotyczących przechowywania plików Cookies, omawianych zmian Użytkownik może dokonać w każdym momencie poprzez określenie warunkunków i uzyskanie dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień o których mowa należy dokonać za pomocą ustawień przeglądarki intternetwej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szcezgólności w taki sposób aby blokowac automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, badź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informację o możliwości i sposobie obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies za pomocą dostępnej funkcjonalności przeglądarki internetowej której używa.
3. Ograniczenie plików Cookies wykorzystywanych na łamach portalu może wpłynąć na niektóre funkcjonalności które są dostępne na stronie internetowej Portalu.

VII. Newslettery

1. Wyrażenie zgodny podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową oraz poprzez SMS bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.
2. Otrzymywanie newsletterów można w każdym momencie anulować, wystarczy kliknąc na mailu z ofertą handlowym kliknąc na łączę "wypisz się".
3.Administrator zastrzega sobie prawo do:
 • usunięcie konta użytkownika który naruszył Regulamin Portalu
 • chwilowe wyłączenie usługi newslettera ze względów technicznych
 • nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników
Klauzula Informacyjna

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Be First z siedzibą w Jaworznie wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod numerem: 6321987616 (43-600 Jaworzno, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 62/80. (dalej „Ogloszeneo”, „witryna” albo „Firma”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem https://ogloszeneo.pl.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 • zawarcia i wykonania umowy - przez okres poprzedzający zawarcieumowy, przez okres wykonywania umowy oraz w okresie po wykonywaniu umowy, jeśli zostały wyrażone zgody (podstawa prawdna Art. 6 ust. 1 a) i 1 b) Rozporządzeniia - zawarcie i wykonanie umowy)
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług związanych z korzystaniem z oferowanych przez nas produktów i usług jeśli zostały wyrażone zgody. Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatow marketingowych do Państwa preferencji i potrzeb - tak zwane profilowanie ( podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego
 • monitorowania jakości obsługi klienta - przez czas trwania umowy (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy)
 • archiwizacja w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa)
 • weryfikacja płatności za zamówione produkty i usługi oraz w celu ewentualnych zwrotów środkówpieniężnych (podstawa prawna Art. 6 ust. 1b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy)
 • tworzenie analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnetrzne - przez okres niedłuższy niż ten wskazany w punkcie d) (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej


Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia
 • Prawo do sprostowania danych. Dodatkowo masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. Możesz również prawo zażądac, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe
 • Prawo do usunięcia danych (zwanego również "prawem do bycia zapomnianym"). Możesz dodatkowo zażądać abyśmy niezwłocznie usuneli Twoje dane osobowe pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednej przesłaki:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów do których zostały zebrane lub są przetwarzane.
  • Sprzeciwiłeś się abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania
  • Przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem
  • W przypadku nałożonego na nas prawnie obowiązku skasowania Twoich danych. W takim przypadku możemy Ci odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym powołująć się na art.17 ust.3 Rozporządzenia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, Masz prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących przypadkach
  • W przypadku gdybyś kwestionował prawdiłowość przetwarzania Twoich danych
  • W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem, a sprzeciwiasz się abyśmy je usunęli , żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania
  • Jeżeli nie będziemy już potrzebować Twoich daych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń
  • W przypadku jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowy. Jeżeli będziesz chciał skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowym, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art. 18 ust.2 Rozporządzenia
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu. Posiadasz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia. Nie możesz skorzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim przypadku, przysługuję Ci prawo do wycofania zgody.
  W pozostałcyh przypadkach po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuację w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy abyśmy nadal przetwarzali Twoje dane osobowe. Wspomniane podstawy muszą być nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
 • Prawo do przeniesienia danych - masz prawo otrzymywać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przetwarzania Twoich danych innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
  Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z powyższych praw, udzielimy Ci odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.


Czy przysługuję mi prawo do wniesienia skargi?

Jeżęli uważasz sposób w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzrędu Ochrony Danych Osobowych


Kto jest przewidywanymi odbiorcami moich danych osobwych oraz czy są nimi inni Administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu?

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską - w przypadku chęci posiadania faktury papierowej
 • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki instytucje płatnicze) - w przypadku opłacenia usług płatnych przy pomocy płatności internetowej
 • Podmioty nabywajace wierzytelności i podmioty windykacyjne - w przypadku nieopłacenia przez Ciebie naszych faktur/rachunktów które zostały uzgodnione za pomocą poczty elektronicznej
 • Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych.


Czy podanie moich danych osobowych jest wymagane?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu stanowi warunek zawarcia umowy. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwi nam zawarcie umowyNie posiadam konta w serwisie oraz nie dodałem ogłoszenia, nie uzupełniłem formularza kontaktowego jak również nie wysłałem wiadomości do ogłoszeniodawcy w tym nie wysłałem CV jakie moje dane przetwarzacie?

 • Adres IP Twojego komputera


Założyłem konto w serwisie jakie dane przetwarzacie?

 • login
 • adres IP
 • adres email
 • zaszyfrowane hasło


Dodałem ogłoszenie w serwisie jakie dane przetwarzacie?

 • adres IP
 • adres email
 • treść ogłoszenia
 • w przypadku dodania zdjęcia również zdjęcie


Wysłałem wiadomość w serwisie w związku z tym jakie dane przetwarzacie?

 • adres IP
 • adres email
 • treść wiadomości


Wysłałem CV do ogłoszeniodawcy w związku z tym jakie dane przetwarzacie?

 • nie przetwarzamy tych danych, CV zostaje wysłane do ogłoszeniodawcy w związku z czym on jest administratorem Twoich danych
Poniżej znajduję się szczegółowy cennik. Podane ceny są kwotami brutto.
Dodatkowo użytkownik może dokonać zakupu punktów które są równe następującym proporcją
1pkt = 1 zł brutto
Dodatkowo użytkownicy którzy zdecydują się na zakup punktów otrzymają 10 procentowy bonus.

Dodawanie ogłoszenia
zawsze za darmo
Wyróżnienie na 7 dni
20,00 zł
Wyświetlanie ogłoszenia na stronie głównej przez 7 dni
50,00 zł
Codzienne odświeżenie ogłoszenia przez 7 dni
14,00 zł
W celu skontaktowania się z nami uzupełnij poniższy formularz oraz wyślij go do nas

Adres Email*:
Treść wiadomości*: